Adatvédelmi nyilatkozat a Weboldal használatához

Kovács Krisztina Ágnes (székhely: H-2626 Nagymaros Rigóhegy utca 67., nyilvántartási szám :54429947), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztatja Önt, hogy a 196/2003. sz. törvényerejű rendelet („Adatvédelmi törvény”) és az (EU) 679/2016 rendelet („GDPR”) alapján a személyes adatai kezelése az alábbi módon és az alábbi célokból történik:

 1. Az adatkezelés tárgya

Az Adatkezelő az Ön által az Adatkezelővel kötött szerződés alapján termékeket és szolgáltatásokat nyújtó félként megadott személyazonosító – nem érzékeny – adatokat kezel (a továbbiakban „Adatok” vagy „Személyes adatok”) (különösen név, vezetéknév, vállalatnév, e-mail-cím stb.), amelyeket Ön adott meg az Adatkezelő a www. szinesvarazslat.hu weboldalán továbbiakban „Weboldal”) történő böngészés során és/vagy az Adatkezelőnek küldött kapcsolatfelvételi kérelem esetén.

 1. Az adatkezelés céljai

A személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

 1. az előzetes engedélye nélkül szerződéses célokból, az alábbiak érdekében:
 • a Weboldal kezelése és karbantartása;
 • az Öntől érkező kapcsolatfelvételi kérelmek kezelése;
 • a csalárd tevékenységek vagy a Weboldallal szembeni káros visszaélések megelőzése vagy feltárása;
 • az Adatkezelői jogok gyakorlása, mint a bíróság előtti védelemhez való jog;
 1. az előzetes engedélyével közvetlen üzletszerzési célokból,az alábbiak érdekében:
 • az Ön tájékoztatása az Adatkezelőtől érkező rendszeres leveleken, e-maileken, hírleveleken keresztül. Minden elküldött e-mailben lehetősége lesz arra, hogy a megadott hivatkozásra kattintva leiratkozzon a további levelekről.
 1. Az adatkezelés módja

Az adatainak kezelése elektronikusan történik adatgyűjtési, regisztrációs, szervezési, tárolási, konzultációs, kidolgozási, módosítási, kiválasztási, adatbányászati, összehasonlítási, adathasználati, összekapcsolási, blokkolási, kommunikációs, törlési és megsemmisítési műveleteken keresztül.

Az általunk kezelt adatok:   

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés

célja

Jogalap  Kezelt adatok Időtartam
Honlap látogatása , Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a

rosszindulatú, weboldalunkat támadó

Társaságunk jogos érdeke IP        cím        a látogatás időpontja         a

meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

10 nap
látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok
Érdeklődés      a honlapon Szerződés előkészítési jogalap Vezetéknév, Keresztnév,             Email, üzenet Oldal törléséig

 

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha érdeklődni szeretnének az oldalon.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?  

 

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
rendszer sütik nem igényel a webes alkalmazás

tűzfalának session sütije, amely a

kereszthivatkozások elleni visszaélés

megelőzésére szolgál

honlap működésének biztosítása böngésző session vége

 

 1. Adattárolás

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a fenti célok teljesítéséhez szükséges ideig kezeli, de az adatgyűjtést követő 2 évet nem meghaladó ideig.

 1. Az Adatokhoz való hozzáférés

Az Adataihoz a fenti célokból az alábbiak férhetnek hozzá:

 • az Adatkezelő és/vagy a Csoport vállalatainak munkavállalói és/vagy együttműködő partnerei az adatkezelésért felelős személyként és/vagy belső Adatfeldolgozóként és/vagy rendszeradminisztrátorként;
 • az Adatkezelő nevében kiszervezési tevékenységeket végző és az Adatokat belső Adatfeldolgozóként kezelő harmadik felek vagy egyéb személyek (pl. IT-szolgáltatatók, szolgáltatók, hitelintézmények, szakmai cégek stb.).
 1. Adatközlés

Adatai az előzetes engedélye nélkül is közölhetők kérésre az ellenőrző szervekkel, rendőrséggel vagy igazságügyi szervekkel, amelyek független Adatkezelői minőségükben intézményi célokból és/vagy vizsgálatok és ellenőrzések során a jogszabályok szerint kezelik az adatokat. Az Adatait ezenkívül harmadik felekkel is közölhetjük (pl. partnerekkel, vállalkozókkal, megbízottakkal stb.), amelyek független Adatkezelőként fogják kezelni őket a fenti célokhoz elengedhetetlen tevékenységek végzése érdekében.

 1. Adattovábbítás

Adatai EU-n kívüli országokba nem kerülnek továbbításra.

 1. Az adatszolgáltatás jellege és a válaszadás visszautasításának következményei

Az adatszolgáltatás szerződéses célokból kötelező: ezek az Adatok az Adatkezelő szolgáltatásai érdekében szükségesek, és amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg az Adatait, nem tudja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait.

Az adatszolgáltatás marketinges célokból önkéntes, és amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg az Adatait, az nem érinti az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét. Ennek értelmében dönthet úgy, hogy nem adja meg Adatait, ebben az esetben azonban nem kapja meg kereskedelmi célú üzeneteinket.

 1. Az érintettek jogai

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei? 

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő         hatóságnál      panaszt           tehet, illetve eljárást             kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink      nevéről,          címéről           és        az            adatkezeléssel            összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg cégünket.

 1. A jogok gyakorlásának módjai

Jogait bármikor gyakorolhatja:

ha ajánlott levelet küld az Adatkezelő címére;

ha e-mailt küld a  kapcsolat@szinesvarazslat.hu címre;

 1. Adatkezelő, Adatfeldolgozó és az adatkezelésért felelős személyek

Az Adatkezelő: Kovács Krisztina

2626 Nagymaros Rigóhegy utca 67.

Tárhelyszolgáltatás:  Websupport Magyarország Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Budapest, 2023.11.02.